บรรยายพิเศษเรื่อง Moral & ethical marketing issues : business & CSR โดย เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1601201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Moral & ethical marketing issues : business & CSR โดย พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ ห้อง MSM0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources