เทศกาลวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ 2550 Culture Royal Festival 2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1202200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
99 ภาพ
Other title(s)
Culture Royal Festival 2007, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ชมรมทูตวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดเทศกาลวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ 2550 Culture Royal Festival 2007 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษา และคณะนักเรียน ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources