พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ University Entreprepeurial Development Program

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1303201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
164 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเอ็กซอน โมบิล จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ University Entreprepeurial Development Program เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources