เทศกาลเครื่องดื่มภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และเทศกาลชิมไวน์ ครั้งที่ 8

Published date
2545-09-12
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
เทศกาลชิมไวน์ ครั้งที่ 8
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเทศกาลเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มีการอภิปรายหัวข้อ “การใช้ทรัพยากรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสุราพื้นบ้านให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก” และการสัมมนาชาวบ้านหัวข้อ “ปัญหาของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านภายหลังการเปิดสุราพื้นบ้านเสรี” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2545 และเทศกาลชิมไวน์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2545 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources