สนับสนุน... แดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค ( ABAC consumer Index) โดยกลุ่มนักลงทุนผู้ผลิตกลุ่มผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบริษัทเอกชน สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ประกอบการพิจารราตัดสินใจ ทั้งในด้านการวัดและประเมินผลคุณค่าต่อตัวตราสินค้า (Brand Equity) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า