พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905201400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
83 ภาพ
Other title(s)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 กับสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญโท-เอก ที่สร้างผลงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2556 โดยผลงานวิจัยของ ผศ. ดร. นพดล ตั้งจิตพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ด้านตลาดทุน ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources