ประชุมสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและออกแบบภายในแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1203200903
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและออกแบบภายในแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ ห้อง SG 106 อาคาร St. Gabriel's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources