ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ

Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
ประวัติชีวิตและผลงานของ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
โอวาท ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ รุ่นที่ 7 ถึง รุ่นที่ 20
มหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการ
เราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันกี่หน
โรงเรียนเอกชนในประเทศฝรั่งเศส
การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การสอบ ENTRANCE
การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด
จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย
การศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมให้แก่สังคมในปี ค.ศ. 2000
หัวอกผู้ปกครอง
ดนตรีศึกษาปรัชญาที่กำลังเปลี่ยนไป
เมื่อไรกรุงเทพมหานครจะสะอาดกันจริงๆ สักที
การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
การเคลื่อนไหวทางการศึกษาทั่วๆ ไป 2528-29
ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
บทบาทของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะปฏิวัติการศึกษาไทย
ปัญหา [เงินกินเปล่า] หรือ [เงินบริจาคเพื่อการศึกษา]
กรณีศึกษาของวิทยาลัยฟาร์โก
ปัญหาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ป.1
เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดย วิธีการปรับปรุงภาวะแวดล้อมและบรรยากาศ
แนวทางการป้องกันการเสพอบายมุขในโรงเรียน
การวิเคราะห์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ กับ ความเชื่อศรัทธาทางศาสนา
บทวิเคราะห์ เทคนิคของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษายุคใหม่
จีนในยุคปัจจุบัน การถ่ายทอดวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ความเป็นเลิศในรอบ 70 ปี
การศึกษาเพื่อสันติภาพและความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ
ความเป็นไปได้ของการศึกษาเอกชน
นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ
ความสำเร็จกับคุณธรรม
การศึกษาเอกชนและนโยบายการอุดหนุนของรัฐ
ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION AT ABAC
TEA-MONEY OR DONATION A PROBLEM
TEN YEARS OF RECOGNITION, DECADE OF PROGRESS
THE IMPACT OF INDUSTRIALIZATION ON A CHANGING SOCIETY
THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION AT ABAC
SCHOOLS OF THE 21st CENTURY INNOVATE OR VEGETATE AND EVAPORATE
STREAM ANALYSIS
VALUE EDUCATION FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายประมวล สภาวสุ
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.สมชัย วุฑฒิปรีชา
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ม.ร.ว. ทองน้อย ทองใหญ่
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ สมัคร สุนทรเวช
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ กร ทัพพะรังสี
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.รุ่ง แก้วแดง
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วรุตบางกูร
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดา ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คณะผู้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ชุมพล พรประภา
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศ.ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ธนู กุลชล
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายแพทย์ อุดม หลงบริสุทธิ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์บุญล้อม มะโนทัย
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายแพทย์ภาษิต พานิชยานนท์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ สัณห์ ธีระโกเมน
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ อดิศร จรณะจิตต์
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ พรชัย มงคลวนิช
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.เชิดชัย เชียวธีรกุล
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ พ.ต.อ. ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง
หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา
ปัญหาการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ชีวิตที่มีคุณค่า
ภราดา ดร.ประทีป ม. โกมลมาศ กับ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BRO. MARTIN, A TORCH BEARER (Bro. John Mary)
Rev. Bro. Martin (Brother Antonio)
Bro.Martin PREPARED (John F. Simmons)
BROTHER MARTIN, SALT OF THE EARTH
THE DELIVERER (Dr. Ananda Reddy)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
3rd Floor (St. Gabriel's Library)
5th Floor (Book Bank)
4th Floor (Book Bank)
6th Floor (Bro. Martin's Collection)
View External Resources
Collections