ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ

au.identifier.bibno 0008-5583
au.identifier.callno 923.7593 อ584ค 2536
au.link.externalLink [E-Book](http://online.pubhtml5.com/qkvt/gywd/)
dc.contributor.author มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2016-10-06T07:13:01Z
dc.date.available 2016-10-06T07:13:01Z
dc.date.issued 2536
dc.format.extent 525 น. : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.isbn 9746150022
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/18215
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject ประวัติชีวิตและผลงานของ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
dc.subject โอวาท ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ รุ่นที่ 7 ถึง รุ่นที่ 20
dc.subject มหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการ
dc.subject เราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันกี่หน
dc.subject โรงเรียนเอกชนในประเทศฝรั่งเศส
dc.subject การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
dc.subject การสอบ ENTRANCE
dc.subject การเดินทางรอบโลกครั้งล่าสุด
dc.subject จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย
dc.subject การศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมให้แก่สังคมในปี ค.ศ. 2000
dc.subject หัวอกผู้ปกครอง
dc.subject ดนตรีศึกษาปรัชญาที่กำลังเปลี่ยนไป
dc.subject เมื่อไรกรุงเทพมหานครจะสะอาดกันจริงๆ สักที
dc.subject การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
dc.subject การเคลื่อนไหวทางการศึกษาทั่วๆ ไป 2528-29
dc.subject ค่านิยมพื้นฐานและค่านิยมสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
dc.subject บทบาทของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
dc.subject ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะปฏิวัติการศึกษาไทย
dc.subject ปัญหา [เงินกินเปล่า] หรือ [เงินบริจาคเพื่อการศึกษา]
dc.subject กรณีศึกษาของวิทยาลัยฟาร์โก
dc.subject ปัญหาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ป.1
dc.subject เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดย วิธีการปรับปรุงภาวะแวดล้อมและบรรยากาศ
dc.subject แนวทางการป้องกันการเสพอบายมุขในโรงเรียน
dc.subject การวิเคราะห์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ กับ ความเชื่อศรัทธาทางศาสนา
dc.subject บทวิเคราะห์ เทคนิคของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษายุคใหม่
dc.subject จีนในยุคปัจจุบัน การถ่ายทอดวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
dc.subject ความเป็นเลิศในรอบ 70 ปี
dc.subject การศึกษาเพื่อสันติภาพและความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ
dc.subject ความเป็นไปได้ของการศึกษาเอกชน
dc.subject นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
dc.subject คนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ
dc.subject ความสำเร็จกับคุณธรรม
dc.subject การศึกษาเอกชนและนโยบายการอุดหนุนของรัฐ
dc.subject ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION AT ABAC
dc.subject TEA-MONEY OR DONATION A PROBLEM
dc.subject TEN YEARS OF RECOGNITION, DECADE OF PROGRESS
dc.subject THE IMPACT OF INDUSTRIALIZATION ON A CHANGING SOCIETY
dc.subject THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION AT ABAC
dc.subject SCHOOLS OF THE 21st CENTURY INNOVATE OR VEGETATE AND EVAPORATE
dc.subject STREAM ANALYSIS
dc.subject VALUE EDUCATION FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายประมวล สภาวสุ
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.สมชัย วุฑฒิปรีชา
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ม.ร.ว. ทองน้อย ทองใหญ่
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ สมัคร สุนทรเวช
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ กร ทัพพะรังสี
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.รุ่ง แก้วแดง
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วรุตบางกูร
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ภราดา ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คณะผู้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ชุมพล พรประภา
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศ.ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.ธนู กุลชล
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายแพทย์ อุดม หลงบริสุทธิ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ รองศาสตราจารย์บุญล้อม มะโนทัย
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายแพทย์ภาษิต พานิชยานนท์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ สัณห์ ธีระโกเมน
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ อดิศร จรณะจิตต์
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ พรชัย มงคลวนิช
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ ดร.เชิดชัย เชียวธีรกุล
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ พ.ต.อ. ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง
dc.subject หลากทัศนะและหลายมุมมองของ นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา
dc.subject ปัญหาการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน
dc.subject ชีวิตที่มีคุณค่า
dc.subject ภราดา ดร.ประทีป ม. โกมลมาศ กับ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject BRO. MARTIN, A TORCH BEARER (Bro. John Mary)
dc.subject Rev. Bro. Martin (Brother Antonio)
dc.subject Bro.Martin PREPARED (John F. Simmons)
dc.subject BROTHER MARTIN, SALT OF THE EARTH
dc.subject THE DELIVERER (Dr. Ananda Reddy)
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- en_US
dc.title ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และนักบริหารการพัฒนา: ภราดา ดร. ประทีป โกมลมาศ en_US
dc.type Text en_US
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 en_US
mods.genre Book en_US
mods.location.physicalLocation 3rd Floor (St. Gabriel's Library) en_US
mods.location.physicalLocation 5th Floor (Book Bank) en_US
mods.location.physicalLocation 4th Floor (Book Bank) en_US
mods.location.physicalLocation 6th Floor (Bro. Martin's Collection) en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 89
Thumbnail Image
Name:
Book-85583.pdf
Size:
47.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Thumbnail Image
Name:
ประวัติชีวิตและผลงานของ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ.PDF
Size:
47.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Thumbnail Image
Name:
โอวาท ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ รุ่นที่ 7 ถึง รุ่นที่ 20.PDF
Size:
47.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Thumbnail Image
Name:
มหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการ.PDF
Size:
47.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Thumbnail Image
Name:
เราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันกี่หน.pdf
Size:
47.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Collections