บรรยายพิเศษเรื่อง Exclusive Seminar for Students Enrolling in Business Information System Major & Related Field

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0402201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
The Smart Successor 2014, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Exclusive Seminar for Students Enrolling in Business Information System Major & Related Field ในโครงการ The Smart Successor 2014 เมื่่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง Conference room SC0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีศิษย์เก่า คุณVorkon Patra-yanan, Advisor, Netband Consulting Co., Ltd. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources