คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2802200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา ผู้บริหาร และคณาจารย์ในคณะให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources