งาน MSM & E Research Forum 2011

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2609201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
157 ภาพ
Other title(s)
MSM & E Research Forum 2011
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน MSM & E Research Forum 2011 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกืจ เป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources