ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mcore 501 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1207201001
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรMcore 501 หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร หลักสูตรการเรียน การสอน และการวิจัย จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานนวัตกรรมการเรียน การสอน และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources