ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Published date
2555
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
13 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (APHEIT Journal) ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2555: 186-198
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สะท้อนความถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงธรรม และสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ การไม่จัดทาบัญชี การจัดทาบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี และหลักปฏิบัติที่ยอมรับในสากล การขาดระบบบัญชี ขาดระบบการควบคุมกากับดูแลที่ดี ไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการเงินของกิจการ การทารายการค้าดดยไม่่่านบัญชีธนาคารให้ครบทุกรายการ ตลอดจนการจัดทาและนาเสนองบการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการใช้สารสนเทศในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อ หากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียมกับความเป็นจริงย่อมส่ง่ลต่อการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมทั้งจานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย การค้าประกันและระยะเวลาชาระหนี้เงินกู้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะได้รับอนุมัติสินเชื่อในวงเงินที่ต่า อัตราดอกเบี้ยสูง มูลค่าหลักทรัพย์ค้าประกันสูงและระยะเวลาคืนเงินกู้สั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากการให้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ด้อยคุณภาพจึงเป็นเหตุที่สาคัญต่อการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เป็นธรรมของธนาคาร
The Accounting problems that are the obstacle of Small and Medium Enterprises (SMEs) financing are unqualified accounting information which is untrue, unfair, and non-verifiable; no accounting record; of no compliance with accounting standards and international accepted principles; lack of good accounting information system and good corporative governance; not open business bank account which is used as a tool for controlling over business cash and financial system; and unreliable financial statements. These problems affect the risk assessments that are used by credit analysts to analyze for granting loan to SMEs. Asymmetry of accounting and financing information provided by SMEs affect bank decision for lending in the adverse selection, not only amount of loan but also interest rate, collateral, and terms. SMEs are granted loan in the smaller amount with higher interest rate, larger amount of collateral and shorter term for repayment of loan when compared with the lending to big firms. The low quality of accounting information is the main cause that leads to the moral hazard in bank lending decision.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections