ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

au.link.externalLink [Full Text] (https://tci-thaijo.org/index.php/apheitjournals/article/view/29739)
dc.contributor.author Amara Tirasriwat
dc.date.accessioned 2018-05-01T07:51:06Z
dc.date.available 2018-05-01T07:51:06Z
dc.date.issued 2555
dc.description.abstract ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สะท้อนความถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงธรรม และสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ การไม่จัดทาบัญชี การจัดทาบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี และหลักปฏิบัติที่ยอมรับในสากล การขาดระบบบัญชี ขาดระบบการควบคุมกากับดูแลที่ดี ไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบการเงินของกิจการ การทารายการค้าดดยไม่่่านบัญชีธนาคารให้ครบทุกรายการ ตลอดจนการจัดทาและนาเสนองบการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการใช้สารสนเทศในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อ หากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียมกับความเป็นจริงย่อมส่ง่ลต่อการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมทั้งจานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย การค้าประกันและระยะเวลาชาระหนี้เงินกู้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักจะได้รับอนุมัติสินเชื่อในวงเงินที่ต่า อัตราดอกเบี้ยสูง มูลค่าหลักทรัพย์ค้าประกันสูงและระยะเวลาคืนเงินกู้สั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากการให้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีที่ด้อยคุณภาพจึงเป็นเหตุที่สาคัญต่อการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อที่ไม่เป็นธรรมของธนาคาร
dc.description.abstract The Accounting problems that are the obstacle of Small and Medium Enterprises (SMEs) financing are unqualified accounting information which is untrue, unfair, and non-verifiable; no accounting record; of no compliance with accounting standards and international accepted principles; lack of good accounting information system and good corporative governance; not open business bank account which is used as a tool for controlling over business cash and financial system; and unreliable financial statements. These problems affect the risk assessments that are used by credit analysts to analyze for granting loan to SMEs. Asymmetry of accounting and financing information provided by SMEs affect bank decision for lending in the adverse selection, not only amount of loan but also interest rate, collateral, and terms. SMEs are granted loan in the smaller amount with higher interest rate, larger amount of collateral and shorter term for repayment of loan when compared with the lending to big firms. The low quality of accounting information is the main cause that leads to the moral hazard in bank lending decision.
dc.format.extent 13 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.citation วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (APHEIT Journal) ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2555: 186-198 en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/20745
dc.language.iso tha en_US
dc.rights.holder Amara Tirasriwat en_US
dc.subject วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
dc.subject การให้สินเชื่อ
dc.subject ปัญหาทางการบัญช
dc.subject Small and Medium Enterprises (SMEs)
dc.subject Financing or Lending
dc.subject Accounting Problems
dc.title ปัญหาของสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นอุปสรรคต่อการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Article en_US
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Article-Abstract-20745.pdf
Size:
331.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections