สัมมนาวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2908201210-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ประธานหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources