บรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1708201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 หัวข้อ AEC ...Impact on business strategy and investment เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources