อบรมหลักสูตร การจัดการโซ่อุปทาน สำหรับผู้บริหาร รุ่น 6

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0306200539
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
84 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 6)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโซ่อุปทาน สำหรับผู้บริหาร รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 14, 21และ 28 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ และวันที่ 2-3 มิถุนายน 2548 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources