สัมมนา 5th Annnual Thai TESOL SIG Literature and Literacy Conference

Published date
2543-11-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสััมชัญ. สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ Thai TESOL in Conjunction จัดสัมมนา 5th Annual Thai TESOL SIG Literature and Literacy Conference ในหัวข้อ Literature pathways to language teaching and literacy revisited ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2543 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources