หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตรอนุปริญญานิติศาตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555

Published date
2555
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
93 หน้า
Other title(s)
Bachelor of Laws Programs (Thai Program) Diploma in Laws Program (Thai Program) Modified Program, Academic Year 2012
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources