อบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1211200439
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 5)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 12, 13, 20, 26 และ 27 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources