บรรยายพิเศษเรื่อง Internet-related laws and regulations

Published date
2542-11-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
Internet-related laws and regulations
โดย Rear Admiral Prasart Sribhaduny
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองนิสิตนักศึกษากฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources