อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0601201423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
66 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวให้การตัอนรับและบรรยายสรุป พร้อมด้วย ดร.รดา สิริอนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources