คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
509200601
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษา-ดูงานหลักสูตร e-Learning และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต และศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources