อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน จากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702201404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร เดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยนักศึกษาทึ่ชนะการแข่งขัน ได้แก่นางสาววัศยา จรรยางาม ได้รับรางวัลที่สาม ได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรความสามารถพิเศษวัฒนธรรมจีน แสดงเครื่องดนตรีจีนกู่เจิง และนางสาวอัญชลี เศรษฐ์สิทธิโชค ได้รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตรความสามารถพิเศษวัฒนธรรมจีนแสดงเครื่องดนตรีจีนผีผา จากการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources