รับบริจาคโลหิต

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403201409
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
116 ภาพ
Other title(s)
Blood Donation, Faculty of Nursing Science, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
สภากาชาดไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดรับบริจาคโลหิต จากบุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ พลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาล กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources