ความแตกต่างในเรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237 กับการเพิกถอนการโอนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1300 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = : The difference between the revocation of a fraudulent act according to section 237 and the revocation of property transfer according to section 1300 of the civil and commercial code

Published date
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
INDX.
Edition
Copyrighted date
Language
eng
File type
application/pdf
Extent
Other title(s)
The difference between the revocation of a fraudulent act according to section 237 and the revocation of property transfer according to section 1300 of the civil and commercial code
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 5, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557), 77-88
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
School of Law
View External Resources