ศาสนสถาปัตยกรรมในชุมชนเนวาร์ (Worship Architecture in Newari Community)

Published date
2555
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
14 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารหน้าจั่ว 26 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555):259-272
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
พื้นที่หุบเขากาฐมัณฑุในประเทศเนปาล เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมคุณค่ามาเป็นเวลาหลายพันปี มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นได้สะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมแบบพุทธ และฮินดู นอกจากนี้ โบราณสถานจำนวนมากยังคงถูกใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1978
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections