บรรยายพิเศษเรื่อง Creative for Success คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0103201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
87 ภาพ
Other title(s)
Creative for success
คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Creative for Success คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยคุณยุทธนา บุญอ้อม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources