พิธีเปิดอาคารถกลพระเกียรติ สก. Queen's Tower โครงการวิทยาเขตบางนา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2538 เวลา 15.00 น.

Published date
2538
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
18 หน้า
Other title(s)
25 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2512-2537)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections