บรรยายพิเศษเรื่อง ปุจฉา-วิปัสสนา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0207201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ปุจฉา-วิปัสสนาโดย พระอาจารย์มิซูโอ๊ะ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources