ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2906201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
64 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ของคณะ นักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources