บรรยายพิเศษเรื่อง Lessons Learned in Asia Business

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1906200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Lessons Learned in Asia Business
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Lessons Learned in Asia Business โดย Dr. Aaron Loh เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources