มาตรการทางกฎหมายระเบียบเกษตรอินทรีย์และอนาคตของการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปยังตลาดยุโรป = : Local and regulatory measurer for organic agriculture and the future of export

Published date
2556
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
INDX.
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
Other title(s)
Local and regulatory measurer for organic agriculture and the future of export
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 4, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556), 75-87
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
School of Law
View External Resources