วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Published date
2560
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
2228-9526
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
13 หน้า
Other title(s)
The constitution of the People's Republic of China's development
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 8, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560), 1-13
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ โดยประเทศจีนนั้นมีแง่มุมพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญเป็นอันมากรวมถึงด้านรัฐธรรมนูญ ซึ่งบทความนี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญของจีนอย่างพอสังเขปนับแต่ความพยายามในเหตุการณ์ปฏิรูปร้อยวัน (Hundred Days Reform) ใน ค.ศ. 1898 โดยดำริของจักรพรรดิกวางซี่ว์ (Guangxu) เรื่อยมาจนเกิดขบวนการรัฐธรรมนูญในระหว่าง ค.ศ. 1905-1911 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ซึ่งเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1912 พัฒนาการด้านรัฐธรรมนูญภายหลังสงครามกลางเมืองและการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (the People's Republic of China) ในปี ค.ศ. 1949 จวบจนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี ค.ศ. 1982
China is a source of human civilization during its long history including constitution development. This article will reflex the constitutional development of China briefly starting form Hundred Days Reform in 1898 under Emperor Guangxu's Consideration, constitutional movement during 1905-1911, constitutional development after establishing Republic of China in 1912, constitutional development after Civil War and establishing the People's Republic of China in 1949 until the current constitution came into effect in 1982.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources