งาน Foot Fit Hit AU

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3007201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Foot Fit Hit AU
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Foot Fit Hit AU เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources