รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-12-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนครีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาโครงการสัมมนาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ณ ห้องมินิ เธียเตอร์ วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources