บรรยายพิเศษเรื่อง The British companies and their competitiveness in Asian economy

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2501201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
The British companies and their competitiveness in Asian economy
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The British companies and their competitiveness in Asian economy เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Bradley Jones, Director of UK Trade and Investment เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources