สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด อาคารเฉลิมรัชมงคล ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2533-11-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด อาคารเฉลิมรัชมงคล พระราชทานโล่แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย พระราชทานของที่ระลึกแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละมาเป็นเวลาช้านาน ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ Salle D’Expo และเสด็จไปยังโบสถ์ของมหาวิทยาลัย พระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาถวายพระพร เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources