สัมมนาเรื่อง Professional Skills for Accountants

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2611200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการบัญชี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Professional Skills for Accountants by Mr.Rhys Johnson, Head of Education & Development for ASEAN & Australasia Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources