บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2706201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
86 ภาพ
Other title(s)
Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights Story of Success or Failure # 4 BE BELLA เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณมนัญญา ลิ่มเสถียร นักร้องนักแสดง (วงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่) เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources