ความเป็นทายาทของบุตรที่เกิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

Published date
2560
Resource type
Publisher
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
2228-9526
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
application/pdf
Extent
11 หน้า
Other title(s)
Heirship of Children Born through Assisted Reproductive Technology Pursuant to the Protection of Children Born through Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 8, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), 1-11
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายบรรดามรดกทุกชนิดของผู้ตายย่อมตกแก่ทายาทไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม ซึ่งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกด้วย ความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกที่เป็นบิดาหรือมารดานั้น แต่เดิมมาความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหมายถึงบุตรทีเกิดจากบิดามารดาที่แท้จริงและมีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรตามธรรมชาติซึ่งต่อมาวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญมากขึ้น ได้มีการนำวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นำอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์และทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ นั่นคือนำอสุจิหรือไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฏหมายและประสงค์จะมีบุตรไปทำการปฏิสนธิกับไข่หรืออสุจิของชายหรือหญิงอื่นที่มิใช่ภริยาหรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนอกร่างกายเมื่อเกิดตัวอ่อนแล้วก็นำไปฝากไว้ในครรภ์ของหญิงอื่นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เมื่อหญิงที่ตั้งครรภ์คลอดบุตรออกมาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวถือว่าเด็กนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จึงมีสิทธิรับมรดกของบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของตนได้ แต่หากจะใช้สิทธิในการรับมรดกแทนที่บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของตนได้หรือไม่ต้องพิจารณาว่าเด็กเกิด โดยอสุจิของชายที่เป็นสามีหรือไข่ของหญิงที่เป็นภริยาหรือไม่ หากเด็กเกิดโดยอาศัยอสุจิของชายที่เป็นสามีหรือไข่ของหญิงที่เป็นภริยาเด็กนั้นย่อมเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กรณีของตนก็ย่อมรับมรดกแทนที่บิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของตนได้ แต่หากเด็กเกิดจากอสุจิของชายอื่นหรือไข่ของหญิงอื่นย่อมไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงของบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดานั้นย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของตน
Upon the death of the deceased, his estate will be distributed among his heirs whether they are statutory heirs or legatees. The deceased’s legitimate child is entitled to an inheritance. In the past, a child was considered to be the legitimate child of a deceased father only if it was conceived from its father’s sperm inside its mother’s womb. Assisted reproductive technology has progressed, however, and in vitro fertilization (IVF) is now used to help couples conceive a child. Sometimes the couple provides both the sperm and the eggs, but sometimes only one spouse is fertile, and thus sperm or eggs are donated by other individuals. As a result, the child may be genetically related to only one parent. Sometimes the couple also needs a surrogate mother to carry the embryo or fetus to term. These processes are recognized by the Protection of Children Born through Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (the Surrogacy Act). Pursuant to the Surrogacy Act, when a surrogate mother gives birth to a child, that child is the intended parents’ legitimate child. It therefore follows that the child is entitled to inherit the intended parents’ estate. However, if the intended parents die before the grandparents, can the child inherit in their place when the grandparents die? The law of succession in Thailand allows only the descendants of the deceased to inherit in the place of their ascendants. The law makes a clear distinction between the rights of a legitimate child as an heir and the rights of a descendant as an heir. A legitimate child will not be considered a descendant if the child is not genetically related to his father or mother. For example, if an intended father is infertile, the couple will fertilize an egg from the mother with sperm from a male donor. The mother of a child conceived in this manner is the biological mother of that child, and it is her descendant. On the other hand, the intended father is not the biological father. Although the Surrogacy Act considers the child to be the legitimate child of the intended father, the child is not the descendant of the intended father. As a result, if the intended father dies before his own father (the grandfather of the child), the child cannot inherit the grandfather’s estate in the intended father’s place, because the child is not the descendant of the grandfather and the intended father. The same logic applies to a child who is born from the egg of a female donor.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources