นิทรรศการรณรงค์โครงการ BEAT 2010 Campaign

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1307201106
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
179 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการรณรงค์โครงการ BEAT 2010 Campaign ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 ณ พลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources