งานสัมมนา ACAU08 Bangkok Workshop Re-Engaging Urban Canal

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2606200903
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
213 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสัมมนา ACAU08 Bangkok Workshop Re-Engaging Urban Canal ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2552 ณ อาคาร Montfort Del Rosario School of Architecture and Design วิทยาเขตสุุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources