บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1812200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสทางการค้าการลงทุนในอาเซียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร Albert Laurence School of Communication Arts วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย Professor of the Order of Saint Gabriel เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources