บรรยายพิเศษเรื่อง U.S.-Thailand Creative Partnership and the U.S. Trade relation with ASEAN during post Hamburger Crisis

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2401201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
U.S.-Thailand Creative Partnership and the U.S. Trade relation with ASEAN during post Hamburger Crisis
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง U.S.-Thailand Creative Partnership and the U.S. Trade relation with ASEAN during post Hamburger Crisis เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Barry Fullerton, Economic Officeer of US Embassy เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources