งาน MSM Research Training 2010

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0410201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน MSM Research Training 2010 หัวข้อ How to Develop the Research Instrument ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2553 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี รศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources