สัมมนาวิชาการเรื่อง Environmental and Water Management in Flood-Risk Areas in Asia

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403201403
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
223 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Environmental and Water Management in Flood-Risk Areas in Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของนักวิชาการและความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII วิทยาเขตสุุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมมนา พร้อมด้วย ภราดาประทีป โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ รศ.ดร. นิติชาญ ปลื้มอารมย์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณาจารย์ และผู้สนใจจากประเทศต่างๆ ในเอเซียและยุโรป เข้าร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources