บรรยายพิเศษเรื่อง Ten years after 1997 financial crisis in Thailand

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1808200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
37 ภาพ
Other title(s)
Ten years after 1997 financial crisis in Thailand
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Ten years after 1997 financial crisis in Thailand โดย Dr. Ammar Siamwalla, Distinguished Scholar, Thailand Development Research Institute (TDRI) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรดังกล่าวร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources