สัมมนาอาจารย์วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2528

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2405198500
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2528 เรื่อง " การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2528 ณ ห้องสัมมนาอาคาร เดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน ดร. สำเริง บุญเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการทดสอบทางวิชาการ และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) บรรยายในหัวข้อ " การทดสอบและการวัดผลการศึกษา " ดร.ไพฑูรย์ สีนลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. อมรชัย ตันติเมธ และดร. ประกอบ คุปรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ " ระบบการเรียน การสอน เทคนิคการสอน และการวางแผนการสอน " คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources